Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dokumenty biblioteki

Czcionka:

REGULAMIN   WYPOŻYCZALNI

GMINNEJ  BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

 

Obowiązujący od 1.01.2003 roku

§ 1.      PRAWO KORZYSTANIA

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
 • okazać dowód osobisty;
 • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 1. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
 3. Czytelnik przychodzący do półek zostawia wierzchnie okrycie i torbę w szatni albo w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 4. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
 5. W wypożyczalni obowiązuje zakaż palenia tytoniu i spożywania posiłków.

 

§ 2.      KAUCJE

 1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:
 1. jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem;
 2. przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek.

Wysokość kaucji określona jest w aktualnie obowiązującym cenniku opłat.

 1. Czytelnik, od którego pobrano kaucję w roku poprzednim, zobowiązany jest do dokonania uzupełniającej wpłaty do wysokości obowiązującej w danym roku.
 2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z Biblioteki, winien poinformować o tym Bibliotekę co najmniej trzy dni przed terminem wycofania.
 3. Po upływie 6 miesięcy zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nie odebrana kaucja jest wpłacana na dochody biblioteki.

 

§ 3. WYPOZYCZANIE

 1. Wypożyczyć można jednorazowo 3 książki(tytuły) na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 3 pkt 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych).
 4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 5. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka.

Na prośbę czytelnika Biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.

 1. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się na miejscu.
 2. Wybrane książki rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 3. Przy wypożyczaniu dzieł rzadkich, kosztownych lub trudnych do nabycia czytelnik obowiązkowo wypełnia rewers biblioteczny.
 4. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów., wydawnictw informacyjnych.

 

§ 4.      POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻĘK

 1. Czytelnik zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien tez zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Jeżeli zagubiona lub zniszczona przez czytelnika książka posiadała oprawę introligatorską , do kwot pobranych z tytułu odszkodowania dolicza się koszty oprawy według aktualnego cennika usług introligatorskich.

Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

 1. Czytelnik może, za zgoda kierownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej - inną książkę nie mniejszej wartości, przydatna dla Biblioteki.

 

§ 5.      PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Za przetrzymywanie każdej wypożyczonej książki(tytułu) ponad termin określony w § 3 pkt 1 Biblioteka pobiera opłaty.
 2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek pokrywa również ich koszty.
 3. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat , Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

§ 6.      SKARGI I WNIOSKI

 1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków.

 

§ 7.      PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni.

Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Biblioteki

 1. Wysokości opłat regulaminowych (§ 2 kaucje, § 4 pkt 2 odszkodowanie za książki zagubione, zniszczone, uszkodzone. § 5 pkt 1 i 2 opłaty za nieterminowy zwrot książek ), określa obowiązujący w danym roku cennik.
 2. Cennik jako załącznik stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

 

Załącznik do Regulaminu Wypożyczalni

 

CENNIK OPŁAT REGULAMINOWYCH PRZEWIDZIANYCH ZA PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. 1 UPOMNIENIE 1 zł za każdą książkę(tytuł) + koszt nadania upomnienia (cena znaczka pocztowego)
 2. 2 UPOMNIENIE 2 zł za każdą książkę(tytuł) + koszt nadania upomnienia (cena znaczka pocztowego)
 3. 3 UPOMNIENIE 3 zł za każdą książkę(tytuł) + koszt nadania upomnienia (cena znaczka pocztowego)
 4. UPOMNIENIE LISTEM POLECONYM 10 zł za każdą książkę(tytuł) + koszt nadania upomnienia (cena znaczka pocztowego
 5. KAUCJA  10 zł za wypożyczenie książki(tytułu)  zgodnie z § 2 Regulaminu Wypożyczalni 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny